Внатрешна употреба

Внатрешна употреба

МИКРОМАЛ 305 – Бело лепило за порамнување
Хемиски состав

Бел цемент, CaCO3, додатоци

Волуменска густина

Свежа маса 1,65 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,45 kg/dm³ ( на +20°С)

Време на обравотливост

сса 3 часа

Гранулација

0,8mm

Температура на обработка

од +5°С до +35°С

Вреќи на палета

48 вреќи

МИКРОМАЛ 300 (1.5-2mm) – Декоративен малтер – Шара
Хемиски состав

Сив цемент, Bap, CaCO3, додатоци

Волуменска густина

Свежа маса 1,65 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,45 kg/dm³ ( на +20°С)

Време на обравотливост

сса 3 часа

Гранулација

1.5-2 mm, 2-2.5mm

Температура на обработка

Oд +5°С до +35°С

Вреќи на палета

48 вреќи

МИКРОМАЛ 300 (2-2.5mm) – Декоративен малтер – Шара
Хемиски состав

Сив цемент, Bap, CaCO3, додатоци

Волуменска густина

Свежа маса 1,65 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,45 kg/dm³ ( на +20°С)

Време на обравотливост

сса 3 часа

Гранулација

1.5-2 mm, 2-2.5mm

Температура на обработка

Oд +5°С до +35°С

Вреќи на палета

48 вреќи

МИКРОМАЛ 307 – Декоративен малтер – FULL
Хемиски состав

Бел цемент, CaCO3, додатоци

Волуменска густина

Свежа маса 1,70 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,30 kg/dm³ ( на +20°С)

Време на обравотливост

сса 2 часа

Гранулација

0,8mm-1,2mm

Температура на обработка

Од +5°С до +35°С

Вреќи на палета

48 вреќи