Лепила за Стиропор и Рабицирање

Лепила за Стиропор и Рабицирање

Лепила за Стиропор и Рабицирање

МИКРОФИКС 434 – Лепило за термоизолациони фасади
Хемиски состав

Бел цемент, CaCO3, додатоци

Волуменска густина

Свежа маса 1,55 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,20 kg/dm³ ( на +20°С)

Време на обравотливост

сса 5 часа

Отворено време

20мин.

Температура на обработка

Од +5°С до +35°С

Вреќи на палета

48 вреќи