Лепила за Плочки

Лепила за Плочки

Лепила за Плочки

МИКРОФИКС 404 – Лепило за керамички плочки
Хемиски состав

Бел цемент, CaCO3, додатоци

Волуменска густина

Свежа маса 1,70 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,20 kg/dm³ ( на +20°С)

Адхезија

≥0,5N/mm² EN 1348

Пролизгување

≤ 0,5mm EN 1308

Време на обравотливост

сса 4 часа

Отворено време

20мин.

Температура на обработка

Од +5°С до +35°С

Вреќи на палета

48 вреќи

МИКРОФИКС 444 – Лепило за керамички плочки
Хемиски состав

Бел цемент, CaCO3, додатоци

Волуменска густина

Свежа маса 1,28 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,60 kg/dm³ ( на +20°С)

Адхезија

≥0,5N/mm² EN 1348

Пролизгување

≤0,5mm EN 1308

Време на обравотливост

сса 5 часа

Отворено време

30мин.

Температура на обработка

од +5°С до +35°С

Вреќи на палета

48 вреќи

МИКРОФИКС 414 FLEX C2S1 – Флексибилно лепило за керамички и мермерни плочки
Хемиски состав

Бел цемент, CaCO3, додатоци

Волуменска густина

Свежа маса 1,60 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,30 kg/dm³ ( на +20°С)

Адхезија

≥1N/mm² EN 1348

Пролизгување

≤0,5mm EN 1308

Време на обравотливост

сса 6 часа

Отворено време

30мин.

Температура на обработка

од +5°С до +35°С

Вреќи на палета

48 вреќи

СУПЕРФИКС СЦ404 – Лепило за керамички плочки
Хемиски состав

Бел цемент, CaCO3, додатоци

Волуменска густина

Свежа маса 1,70 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,20 kg/dm³ ( на +20°С)

Адхезија

≥0,5N/mm² EN 1348

Пролизгување

≤0,5mm EN 1308

Време на обравотливост

сса 4 часа

Отворено време

20мин.

Температура на обработка

Од +5°С до +35°С

Вреќи на палета

48 вреќи

СУПЕРФИКС СЦ444 – Лепило за керамички плочки
Хемиски состав

Бел цемент, CaCO3, додатоци

Волуменска густина

Свежа маса 1,70 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,20 kg/dm³ ( на +20°С)

Адхезија

≥ 0,5N/mm² EN 1348

Пролизгување

≤ 0,5mm EN 1308

Гранулација

0-0,6mm

Време на обравотливост

сса 5 часа

Отворено време

30мин.

Температура на обработка

Од +5°С до +35°С

Вреќи на палета

48 вреќи

СУПЕРФИКС СЦ414 – Флексибилно лепило за керамички и мермерни плочки
Хемиски состав

Бел цемент, CaCO3, додатоци

Волуменска густина

Свежа маса 1,60 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,30 kg/dm³ ( на +20°С)

Адхезија

≥ 1N/mm² EN 1348

Пролизгување

≤ 0,5mm EN 1308

Време на обравотливост

сса 6 часа

Отворено време

30мин.

Температура на обработка

Од +5°С до +35°С

Вреќи на палета

48 вреќи