Лепила за лесни блокови

Лепила за лесни блокови

Лепила за лесни блокови

МИКРОФИКС М34 – Лепило за лесни блокови
Хемиски состав

Бел цемент, CaCO3, додатоци

Волуменска густина

Свежа маса 1,55 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,27 kg/dm³ ( на +20°С)

Адхезија

≥ 0,5N/mm² EN 1348

Дебелина на слој

сса 3mm

Време на обравотливосt

сса 4 часа

Отворено време

20мин.

Гранулација

0-0,8mm

Вреќи на палета

48 вреќи