Огражден Микро Микс

Фасадните термоизолациони системи го опфаќаат најголемиот дел од термоизолацијата во еден објект. Изведба на термоизолациони фасади со материјалите…

Read More Постирано во Лепила

Во пракса се користат неколку типа на малтери, меѓу кои со најдобри карактеристики ќе го издвоиме цементно –…

Read More Постирано во Малтери

Минералниот малтер е природен еколошки завршен градежен материјал. Декоративниот малтер Микромал во својот состав вклучува вар, портланд цемент,…

Read More Постирано во Малтери